Dordrecht

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering afdeling Dordrecht e.o.     

 

Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering van Groei & Bloei afdeling Dordrecht e.o. op woensdag 5 maart 2024 om 19.30 in de Volière, Adjudant H.P. Kosterstraat 5.

Aanvang 19.30 uur.

 

Vanaf  21 februari  zijn de stukken op te vragen via info(at)dordrecht.groei.nl

 

Agenda

1.  Opening door de voorzitter

2.  Ingekomen stukken en mededelingen

3.  Notulen van de Alg. Ledenvergadering van 3 maart 2023

4.  Jaarverslag door de secretaris

5.  Financieel overzicht 2023 en begroting 2024 door de penningmeester

6.  Verslag van de kascommissie, verkiezing nieuwe kascommissie

7.  Bestuurssamenstelling:

            Voorzitter: Marijke Hubers, aftredend en niet herkiesbaar

            Vice voorzitter en webmaster: Els Chrispijn

            Secretaris: Susan Ensel

            Penningmeester: Kim Schelvis

Ledenadministratie en tweede penningmeester: Marieke Schouten

Algemeen bestuurslid, beheer van de werkafspraken :  Corinne Gakes.

    

Voordracht nieuwe bestuursleden en functies:

            Voorzitter : Els Chrispijn

            Vacature : algemeen bestuurslid

8.  Jaarprogramma 2024

9.  Rondvraag

10.  Sluiting van de vergadering

 

Foto terugblik op het jaar 2023